नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय, बुर्तिबाङ, बाग्लुङ
बुर्तिबाङ, बाग्लुङ

नागरिक बडापत्र / नागरिक बडापत्र

मालपोत कार्यालय बुर्तिबाङ बागलुङबाट प्रदान हुने सेवा सम्बन्धमा सेवा लिन आउने  सेवाग्राहीका लागी सामान्य जानकारीमुलक

नागरिक बडापत्र

जनताका जग्गा प्रशासन सम्बन्धि काम काजमा छिटो छरीतो र सहज तरीकाले घर दैलोमानै सेवा प्रदान होस भन्ने उद्धेस्यले नेपाल सरकारबाट स्थापना गरेको हो मालपोत कार्यालय बुर्तिबाङ । मालपोत कार्यालयहरु बाट सम्पादन हुने जुन सुकै काम कार्यहरु दोश्रो निकाय (स्थानिय तह)को सिफारीसलाई आधार मानेर गर्नु पर्ने हुन्छ यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र बागलुङ जिल्लाको बडीगाड गा.पा., ढोरपाटन न.पा., निसीखोला गा.पा. र तमान खोला गा.पा. मात्र पर्दछ । सर्ब साधारण जनताको मालपोत कार्यालयहरु बाट हुने  जग्गा प्रशासन सम्बन्धि घर जग्गा रजिष्टेशन तथा अन्य लिखतहरु पारीत गर्ने, नामसारी दाखिल खारेज, शंसोधन गर्ने, जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने, हक सफा सम्बन्धि काम गर्ने, जस्ता काम काजमा थोरै कर्मचारी बाट पनी छिटो छरीतो र सहज तरीकाले सम्पादन होस भन्ने उद्धेश्यले  मालपोत कार्यालय बुर्तिबाङबाट प्रकाशित गरिएको नागरिक बडापत्र ।

मालपोत कार्यालयको काम साबीकमा  हस्त लिखीत कागज पत्रका आधारमा ठेली ढड्डामा मात्र भइ रहेकोमा बिगत साल देखी सो यथावत र बिद्युतिय माध्यमबाट समेत गर्नु पर्ने भएको र कार्यालयमा स्विकृत दरबन्दि अनुसारको कर्मचारी नहुदा थोरै कर्मचारीले एउटै काम दुबै तर्फ बराबर हिसाबले गर्नु पर्दा सेवा लिने सेवा ग्राहीको लाम लागी काममा ढिला हुनु स्वभाबिक नै हो । सेवा ग्राहीका काम के कस्ता हुन्छन काम शुरु भए पश्चात के के समस्या आई पर्छन  ति कामका सन्दर्भमा के कती राजश्व तिर्नु पर्छ के कस्ता किसिमका सिफारीस चाहीन्छ आफुले तिरेको राजश्व कहा जान्छ भन्ने कुरा सेवा ग्राहीलाई थाहा हुदैन । अत यस्ता किसिमको जानकारी स्थानिय सरकारको वडा कार्यालय हुदै जनता सम्म पुग्न सके  वडा कार्यालयबाट दिईने सिफारीस सोही व्यहोराको प्राप्त गरी मालपोत कार्यालयमा पेश भए पश्चात जनताको काम काजमा अझ  छिटो छरीतो एंव सहज तरीकाले काम सम्पादन हुने थियो ।

अब यस मालपोत कार्यालयको कार्य क्षेत्र भित्र के के काम हुन्छन ति कामका लागी के कस्ता सिफारीस आबश्यक हुन्छ त भन्ने सम्बन्धमा सामान्य कामको बिबरण समेत तल उल्लेख गरीएको छ ।

(१) राजिनामा, सट्टा पट्टा र छोड पत्रः– आफ्नो जग्गा कित्ता बिक्रि गर्ने, सट्टा पट्टा वा छोडपत्र गर्ने व्यक्तिले कुन कित्ता गर्ने हो त्यो यकिन गर्ने । बिक्रि गर्ने सट्टा पट्टा वा छोडपत्र गर्ने कित्तामा घर छ छैन । घर छ तर आफ्नो लाल पुर्जामा घर जनिएको छैन भने घरको मुल्य समेत खुलेको घर कायमको सिफारीस माग्ने । घर कायम गर्दा गा.पा. क्षेत्रको भए प्रति घर रु ५००।–  र न.पा. क्षेत्रको भए प्रति घर २,०००।– राजश्व लाग्दछ ।  पुर्जामा घर नभएको कित्तामा पनी घर नभएको भए वडा कार्यालयबाट घर नभएको भन्ने व्यहोराको र बिक्रि गर्ने कित्तामा कुनै पनी बाटो पर्छ या पर्देन पर्छ भने मालपोत कार्यालय बुतिबाङले आ.व. २०७७।०७८ का लागी तयार पारेको न्युनतम मुल्याङ्कन पुस्तिकामा उल्लेखीत  कुन दफामा पर्छ सो दफा उल्लेखीत र बाटो पर्देन भने कुनै पनी बाटो पर्दैन भन्ने व्यहोराको सिफारीस, तिरो तिरेको रसिद, घर जग्गा लिने दिने व्यक्ति आफ्नो नागरीकताको प्रमाण पत्र र जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा सहित २ प्रति आफुले खरीद बिक्रि गर्दा राखेको मुल्य समेत खुलेको लिखत तयार गरी कार्यालयमा उपश्थित हुने । उक्त घर जग्गा खरीद बिक्रि गर्दा कार्यालयले लिखतमा उल्लेखीत थैली अकंको गा.पा. क्षेत्रको २ प्रतिशत, न.पा. क्षेत्रको भए ४.५ प्रतिशतका दरले राजश्व लाग्छ । त्यसै गरी राजिनामा र छोड पत्रको कारोबारमा थैली अंक रु १०,००,०००।– भन्दा बढिको कारोबारमा जग्गा लिनेले जग्गा दिने व्यक्तिको नाममा कारोबार गर्दा कारोबार गरेको रकम बैक जम्मा गरी बैक भौचर पेश गर्न‘ पर्नेछ । सो रकम रु १०,००,०००।– भन्दा माथीको कारोबार मा जग्गा बिक्रि गर्ने व्यक्तिलाइ पुजिगत लाभकर लाग्छ । जग्गा ५ बर्ष भित्र प्राप्त भएको भए थैलि अंकको ५ प्रतिशत र  ५ बर्ष भन्दा बढी अबधिको भए २.५ प्रतिशतका दरले पुजिगत लाभकर लाग्दछ ।

(२) हालैको बकस: – सिफारिस दफा १ मा उल्लेख गरीए अनुसारको चाहीने । जग्गा लिने र दिने व्यक्ति तिन पुस्ता भित्रका हुन भने नाता प्रमाणीत पेश गर्नु पर्ने । तिन पुस्ता भित्रका हुन भन्ने नाता प्रमाणीत पेश गरेमा रु १,००,०००।– सम्मको थैली अंकमा गा.पा. क्षेत्रको जग्गा भए ०.५ प्रतिशत र न.पा. क्षेत्रको जग्गा भए १.५ प्रतिशत र सो भन्दा माथीको थैली अंकमा गा.पा. क्षेत्रको जग्गा भए १ प्रतिशत र न.पा. क्षेत्रको जग्गा भए २.५ प्रतिशत तथा जग्गा लिने र दिने व्यक्ति तिन पुस्ता बाहीरका हुन भने हालैको बकस तथा दान पत्रमा गा.पा. क्षेत्रको जग्गा भए १० प्रतिशत र न.पा. क्षेत्रको जग्गा भए १५.५ प्रतिशत राजश्व लाग्छ ।

(३) दर्ताफारीः– दुइ जना वा सो भन्दा बढी व्यक्तिको सयुत्त नाममा रहेको जग्गा दर्ताफारी गर्दा सिफारिस दफा १ मा उल्लेख गरीए अनुसारको चाहीने । राजश्व थैली अंकको गा.पा.क्षेत्रको १.५ प्रतिशत, न.पा. क्षेत्रको भए २.५ प्रतिशतका दरले राजश्व लाग्छ ।

नोट:– सि.न.१, २ र ३ मा न.पा. क्षेत्रको राजश्वमा ०.५ प्रतिशत थप गरीएको रकम न.पा. कोषमा जम्मा गरीन्छ । महिला, ७० बर्ष भन्दा बढि उमेरका जेष्ठ नागरिक र नाबालकको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा लाग्ने रजिष्टेशन दस्तुरमा २५ प्रतिशत छुट पाइन्छ ।त्यसै गरी अपा∙, दलित एंव पिछडिएका जाती भनी स्थानिय तहको सिफारीसको आधारमा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा लाग्ने रजिष्टेशन दस्तुरमा २५ प्रतिशत छुट पाइन्छ ।

(४) अंस बण्डा:–– सिफारिस दफा १ मा उल्लेख गरीए अनुसारको ल्याउनु पर्ने ।

रु ३०,००,०००।– सम्मको थैली अंकमा  ०.२ प्रतिशत  रु ३०,००,०००।– देखी २,००,००,०००।– सम्मको थैली अंकमा  ०.५ प्रतिशत  सो भन्दा माथी को थैली अंकमा १ प्रतिशतका दरले राजश्व लाग्दछ ।

(५) शेष पछीको बकस: – बाचुञ्जेल पाल ताल गर्ने मुत्यु पश्चात सामाजिक रिती स्थीती अनुसारको सस्कार गरी खानु भनी जग्गा जमिन लेखी दिएको लिखतलाई शे.ब. भनिन्छ ।यस्तो लिखत पारीत गर्दा तिन पुस्ता भित्रको नातामा दिएको भए गा.पा. क्षेत्र भित्रको जग्गाको रु २,०००।– न.पा. क्षेत्र भित्रको भए रु ५,०००।– र  तिन पुस्ता बाहीरकोलाई दिएको भए गा.पा. क्षेत्र भित्रको जग्गाको रु ४,०००।– न.पा. क्षेत्र भित्रको भए रु ७,०००।– राजश्व लाग्दछ । त्यसै गरी शे.व. पाउने व्यक्तिले शे.ब. दिने व्यक्तिलाइ लिखतमा लेखीए अनुसार पाल ताल औषधि उपचार नगरेमा नरिझाएमा आफुले दिएको शे.ब. लिखत बदर पनी गराउन सक्दछ । यसरी लिखत बदर गराउदा   गा.पा. क्षेत्र भित्रको जग्गाको रु २,०००।– न.पा. क्षेत्र भित्रको भए रु ३,०००।– लाग्दछ भने लेखीएको शे.व.मा शर्तहरु शसोधन गर्नु परेमा  गा.पा. क्षेत्र भित्रको जग्गाको रु ५००।– न.पा. क्षेत्र भित्रको भए रु १,०००।– शे.ब. दिने व्यक्तिको मुत्यु पश्चात शे.ब. दिएको जग्गा शे.व. पाउने व्यक्तिको नाममा ल्याउनका लागी मृत्यु भएको मितिले ६ महिना भित्र सम्पती पाउने व्यक्तिले निबेदन दिनु पर्छ । सो मितीमा निबेदन नदिएमा म्याद नाघेको प्रति बर्ष रु ५००।– का दरले थप दस्तुर लाग्दछ । शे.ब. दा.खा. गर्दा माथी सि.न. १ मा उल्लेख गरीए अनुसारको सिफारीसका साथै मुत्यु दर्ता प्रमाण पत्र, तिन पुस्ता भित्रको भए नाता प्रमाण पत्र, सक्कल शे.व. पारीत लिखत पेश गर्नु पर्नेछ । शे.व. लिने व्यक्ति  तिन पुस्ता भित्रको भए अंस बण्डा सरहको र बाहीरको भए राजीनामा सरहको राजश्व तिर्नु पर्ने छ ।

(६) जग्गा धनीको मृत्यु पश्चात नामसारी:– जग्गा धनीको मृत्यु पश्चात निजको नाममा रहेको जग्गा जमिन निजको सबै भन्दा नजिकको हकवाला मुलुकी देबानी संहिता ऐन २०७४ को दफा २३९ अनुसारका नाममा नामसारी गरीनेछ । सो को लागी आफ्नो बसोबास रहेको स्थानिय तहको सबै भन्दा नजिकको  हकदार खुलेको हकदारको फोटो समेत टास भएको किटानी सिफारीस, नाता प्रमाणीत, मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र, तिरो तिरेको रसिद र जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा सक्कलै राखी पेश गर्नु पर्नेछ । नामसारी गर्दा जग्गा वालाको मृत्यु भएको ३५ दिन भित्र निबेदन गरेमा तिन पूस्ता भित्रको भए गा.पा. क्षेत्रको भए रु ५००।– र न.पा. क्षेत्रको भए रु १,०००।– र तिन पुस्ता बाहिरको भए गा.पा. क्षेत्रको भए रु १,५००।– र न.पा. क्षेत्रको भए रु ३,०००।– र राजश्व लाग्दछ त्यसै गरी मृत्यु भएको ३५ दिन पछाडी नामसारीको निबेदन दिएमा थप रु १००।– राजश्व लाग्दछ ।

(७) बित्तिय धितोः– बैक बित्तिय तथा सहकारी सस्थाबाट दिने कर्जाको धितो बन्धक वा दृष्टि बन्धक लिखतमा निम्नानुसारको राजश्व लाग्दछ ।

सि.न.

 थैलि रकम देखी सम्म

लाग्ने राजश्व

रु १,००,०००।– सम्म

१,०००।–

१ लाख देखी ५ लाख सम्म

१,५००।–

५ लाख देखी १० लाख सम्म

२,५००।–

१० लाख देखी २० लाख सम्म

३,०००।–

२० लाख देखी ५० लाख सम्म

१०,०००।–

५० लाख देखी १ करोड सम्म

३०,०००।–

१ करोड देखी २ करोड सम्म

४०,०००।–

२ करोड देखी ५ करोड सम्म

८०,०००।–

५ करोड देखी माथी जति सुकैमा

१,५०,०००।–

 

रोक्का शूल्कः– लिखत रजिष्टेशन नहुने ठाडो रोक्कामा

सि.न.

 थैलि रकम देखी सम्म

नगरपालिका क्षेत्र

गा.पा क्षेत्र

रु १,००,०००।– सम्म

३००।–

२००।–

१ लाख देखी ५ लाख सम्म

५००।–

३००।–

५ लाख देखी माथी

७००।–

५००।–

ऋण अंक नखुलेकोमा

३,०००।–

२,०००।–

 

(८) मालपोत कार्यालयबाट माथी उल्लेखीत काम बाहेक सामान्यतया श्रेस्ता पुर्जामा फोटो टास, कित्ता दोहोरो, नाम ठेगाना शंसोधन, धितो रोक्का फुकुवा, घर कायम, जग्गा धनी श्रेस्ताको प्रतिलिपी दिने जस्ता सेवा प्रबाह हुने गर्दछन । त्यस्ता किसिमका काम कार्यका लागी सोही व्यहोरा खुलेका सिफारीसका आबश्यक परेको हुन्छ । सिफारीस लेख्ने कर्मचारीहरुलाई पनी यस्ता प्रकारका सिफारीस दिनु पर्छ भनी कुनै निकायबाट तालिमको व्यबस्था नगरेको सेवा ग्राहीलाइ पनी के काम हो सो कामका लागी यस्तो प्रकारको सिफारीस चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा नहुदा  कार्यालयमा पेश गरेको सिफारीस यस कारणले मिलेन फेरी अर्को बनाएर ल्याउनुहोस भनी सम्झाइ बुझाइ गर्दा सेवा ग्राहीले दुख दियो भन्ने ठान्दछ । सेवा ग्राहीले सेवा लिन आउदा यसरी दुख नपाओस भन्नका लागी कुनै पनी कामको लागी पहीलो कामनै वडाको सिफारीस भएकाले सिफारीस माग गर्न आउदानै वडा कार्यालयबाट नागरीकता र लाल पुर्जा मागी लाल पुर्जामा लेखीएको ना.प्र.न. जारी मिती, तिन पुस्ते र नाम ठेगाना भिडान गरी मिलेमा सोही अनुसार र नमिलेमा मिलान गर्नका लागी सोही व्यहोराको संशोधन सिफारीस, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जामा नागरिकता नम्बर. जारी मिती फोटो टास नभएको भए तिन पुस्ते खुलाइ फोटोमा समेत प्रमाणीत गरेको सिफारीस भएमा यस कार्यालयबाट हुने सेवा प्रबाहमा सेवा ग्राहीलाई सेवामा सहजता आइ सेवा प्रबाह छिटो छरितो हुने अपेक्षा गरेको छु। यसरी श्रेस्ता पुर्जामा शंसोधन गर्दा गा.पा.क्षत्रको रु ५०।– र न.पा. क्षेत्रको रु १००।– राजश्व लाग्दछ । जुन सुकै प्रयोजनका लागी श्रेस्ता पुर्जाको प्रतिलिपी लिदा न.पा. क्षेत्रको रु ३००।– र गा.पा. क्षेत्रको रु १००।– राजश्व लाग्छ । माथी उल्लेख गरिएको कामका सम्बन्धमा सेवा ग्राहीले सेवा लिए बापत मालपोत कार्यालयमा तिरेको राजश्व कहा जान्छ त भन्ने सम्बन्धमा घर जग्गा रजिष्टेसनमा तिरेको राजश्व रकम मध्ये ६० प्रतिशत सम्बन्धित नगर पालिकामा वा गाउ पालिकामा र बाकी ४० प्रतिशत गण्डकीप्रदेश  संचित कोषमा जान्छ भने पुजिगत लाभकर सघिय सचित कोषमा जाने कानुनी व्यबस्था रहेको कुरा समेत याहाहरु समक्ष जानकारी गराउछु । साथै हामीले माथी उल्लेख गरेको दररेट समेत प्रदेश सरकारको हरेक बर्षको अर्थ सम्बन्धि बिधयकले तोके अनुसारको लाग्ने गर्दछ ।

 


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)